კატეგორიები

სანაშნე უშობლები ჰოლშტინოფრიზული ჯიშის Holstein Friesian cattle

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss

სანაშენე უშობლები ესტონური წითელი Estonian Red cattle