ბიზნეს გეგმის შემუშავება

ბიზნეს გეგმის შემუშავება

ფერმერული მეურნეობის წარმატებული საქმიანობისთვის მნიშვნელოვანია სწორი ეკონომიკური დაგეგმარება და დეტალური ბიზნეს გეგმის შემუშავება.

ჩვენ, ინდივიდუალურად თქვენთვის შევიმუშავებთ ბიზნეს გეგმას, რომელიც მოიცავს:

  • სიტუაციურ და (SWOT) ანალიზს;
  • რძის სექტორში არსებული რისკებისა და შესაძლებლობების ანალიზს / დასაბუთებას;
  • კონკურენციის და ბაზარზე არსებული სიტუაციის ანალიზს;
  • ფერმერული მეურნეობის მართვის მოდელს;
  • საინვესტიციო სტრატეგიას;
  • ფინანსურ ანგარიშებს (მოგება,ზარალი, ფულის მიმოქცევა....).